nl
Nederlands

Algemene voorwaarden

Header

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de website npi-ws.lndo.site die namens B.V. Nederlandse Plastic Industrie gepubliceerd wordt. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Op de teksten op deze website rust auteursrecht van het B.V. Nederlandse Plastic Industrie. Op de afbeeldingen rust auteursrecht van het B.V. Nederlandse Plastic Industrie of zijn met toestemming van desbetreffende derden hergebruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B.V. Nederlandse Plastic Industrie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij B.V. Nederlandse Plastic Industrie.

Aansprakelijkheid

B.V. Nederlandse Plastic Industrie streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. B.V. Nederlandse Plastic Industrie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van B.V. Nederlandse Plastic Industrie op deze pagina.